Generelle salgs- og leveringsbetingelser

– kun for salg- og levering i Danmark

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Betingelserne findes bl.a. på www.europoultry.dk, som bilag til vore samhandelsaftaler og på bagsiden af vore fakturaer. Disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser og aftaler.

2. Tilbud

2.1. Alle ordrer er først gyldige ved skriftlig modtagelse per brev, telefax, e-mail, etc. Hvis en ordre er afgivet mundtlig, vil en ordrebekræftelse blive fremsendt til Køber og er først accepteret fra vores side, når Køber har returneret ordrebekræftelsen påført Købers underskrift.
2.2. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver Sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Sælger senest 1 uge fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til Sælger, er Sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for Køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til Sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

Alle priser er i danske kroner (med mindre andet er anført) og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. Euro Poultrys priser fremgår af vor til enhver tid gældende prisliste, eller af et konkret tilbud.

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Kreditgodkendte kunder tilbydes 8 dage kredit, netto kontant.
5.3. Såfremt leveringen udskydes på grund af Købers forhold (fordringshavermora), er Køber – med mindre Sælger skriftligt meddeler Køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
5.4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5% pr. påbegyndt måned
5.5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesum men på grund at modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret.
6.2. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering

7.1. Levering sker fra Sælgers adresse, uanset om Sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber bringer det solgte til Køber.
7.2. Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Sælger er i en situation som angivet i pkt. 11.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele Køber ændringer i leveringstiden.

8. Produktinformation

Specifikationer, billeder o. lign., som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Køber.

10. Mangler og reklamation
10.1. Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Herunder kontrol af karton-antal og antal kilo leveret, før kvittering på fragtbrev/følgeseddel.
10.2. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, for kølede produkter inden 24 timer, frosne produkter inden 72 timer og øvrige produkter inden 10 dage, efter at manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1. Et erstatningskrav overfor Sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
11.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
11.3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
11.4. Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3.

12. Returnering

12.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
12.2. I de tilfælde, hvor Køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Sælger i original emballage og for Købers regning og risiko. I det omfang Sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Sælger berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod Sælger.

13. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler., er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance tab eller andet indirekte tab.

14. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

15. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.